Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Tarqeq -  Таркек, сателит на Сатурн
Tarvos -  Тарвос, сателит на Сатурн
Taygete -  Тајгета, сателит на Јупитер
Telesto -  Телесто, сателит на Сатурн
Tethys -  Тетида, сателит на Сатурн
Thalassa -  Таласа, сателит на Нептун
Thebe -  Теба, сателит на Јупитер
Thelxinoe -  Телксиноја, сателит на Јупитер
Themisto -  Темисто, сателит на Јупитер
Thrymr -  Тримр, сателит на Сатурн
Thyone -  Тиона, сателит на Јупитер
Titan -  Титан, сателит на Сатурн
Titania -  Титанија, сателит на Уран
Trinculo -  Тринкуло, сателит на Уран
Triton -  Тритон, сателит на Нептун