Речник

Речник на поими кои се користат за тела во Сончевиот систем.

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | y
Reset list
Caliban -  Калибан, сателит на Уран
Callirrhoe -  Калирое, сателит на Јупитер
Callisto -  Калисто, сателит на Јупитер
Calypso -  Калипсо, сателит на Сатурн
Carme -  Карме, сателит на Јупитер
Carpo -  Карпо, сателит на Јупитер
Chaldene -  Халдене, сателит на Јупитер
Charon -  Харон, сателит на Плутон
Cordelia -  Корделија, сателит на Уран
Cressida -  Кресида, сателит на Уран
Cupid -  Купидон, сателит на Уран
Cyllene -  Килена, сателит на Јупитер